Biz hakda

Biz hakda

imh hakda

Kompaniýanyň tertibi

1994-nji ýylda döredilen “Handan Qijing Fastener Manufacturing Co., Ltd.” Hytaýyň Hebei welaýatynyň Handan şäheriniň ongongnian etrabynda ýerleşýär.On ýyldan gowrak önümçilik we eksport tejribesi üçin önümlerimiz Europeewropada, ABŞ-da, Eastakyn Gündogarda we Günorta-Gündogar Aziýada iň köp satyldy.Önümler içerki we daşary ýurtly belli kärhanalara getirilýän has köp funksiýaly maşyn bilen öndürilýär.Öndürilen önümler içerki we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan gowy kabul edilen halkara ülňülerine doly laýyk gelýär.

Guruldy
Senagat tejribesi
Daşary söwda tejribesi
+
Countriesurtlar we sebitler

Güýçlerimiz

Önümlerimiziň giň görnüşini mehaniki berkidijilere, gurluşyk berkidijilerine, elektrik berkitmelerine, demirýol berkidijilerine, öý elektrik enjamlaryna berkidijilere we himiki berkidijilere, DIN, ISO, GB we ASME / ANSI, BS, JIS AS ýaly önüm standartlaryna bölmek mümkin.Kömürturşy poladyň esasy derejeleri: 4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9 we 12,9 dereje, poslamaýan polatdan esasy material SS201, SS304, SS316 we dürli poslamaýan polatdan we ş.m.

“Qijing Fastener” diňe bir ýokary derejede tanalýan berkitme üpjünçisi bolman, eýsem meseläni çözýän.Biz ýokary hilli önümleri, çalt öwrüm wagtyny, amatly bahany we ünsli, hünär hyzmatyny hödürlemegi dabaraly ýerine ýetirýäris.Mundan başga-da, müşderilerimize satyn alma wagtynda has berkitme meselelerini çözmäge tüýs ýürekden kömek edýäris.Müşderilerimize öz bazarynda has görnükli we üstünlikli bolmaklara kömek etmek biziň wezipämizdir.

müşderi- (10)
müşderi- (3)
müşderi- (7)
müşderi- (1)
müşderi- (4)
müşderi- (6)
müşderi- (2)
müşderi- (5)
müşderi- (9)

Kompaniýanyň missiýasy

Dünýä bazarlaryna ýokary hilli berkidijileri we hakyky müşderi hyzmatyny üpjün ediji bolmak üçin Handan Çijin Fastener Önümçilik Co.Hakyky, ünsli, täsirli we hünärli hyzmat bilen ähli müşderiler bilen berk iş gatnaşyklaryny gurmagy umyt edýäris.

tabşyryk
görüş

Kompaniýanyň görnüşi

Müşderimize agyr senagatda has görnükli bolmak üçin, Çijiniň halkara meşhur markasy bolmagyny öňe sürmek.

Kompaniýanyň görnüşi

Müşderimize agyr senagatda has görnükli bolmak üçin, Çijiniň halkara meşhur markasy bolmagyny öňe sürmek.

görüş

Kompaniýanyň esasy gymmatlyklary

01

Müşderi ünsi

Kompaniýamyzyň ösüşiniň müşderilerimiziň üstünliklerine baglydygyna düşünýäris.Şonuň üçin berkitme önümçiliginden başlap, satyn alyş prosedurasyna çenli, müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak we bazarynda has görnükli bolmagyna kömek etmek üçin müşderilere gönükdirilen syýasatlaryň toplumyna berk garaşýarys.

02

Innowasiýa

Kompaniýanyň ýaşamagynyň we ösüşiniň innowasiýa esaslanýandygyny bilýäris.Iň ýokary berkidiji öndüriji we üpjün ediji bolmak maksady bilen, berkitme bazaryndaky üýtgeşmeleri yzygiderli gözden geçirýäris we täze önümleri ösdürmäge üns berýäris.Halkara işewürligiň täze üýtgeşmeleri bilen ýüzbe-ýüz bolup, olary seljermek, hyzmatymyzy sazlamak we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini etmeýäris.

03

Hünär ussatlygy

Hünär derejesi ýokary hilli önümlere, hünär ussatlygy bolsa ýeňiş sargytlaryna deňdir.Şeýlelik bilen bu ähli işgärler üçin berk düzgün.Işe başlamazdan ozal her bir işgär ýeterlik post okuwyny almaly we synagdan geçmeli.Hünärmen bolmak üçin her hepde işimizdäki ýalňyşlarymyzy görkezmeli.

04

Ynam

Professional berkitme kompaniýasy hökmünde müşderilerimiziň ynamyny ynam bilen gazanýarys.Wada berlişi ýaly berkidiji önümlerimizi we hyzmatymyzy hödürleýäris.Muny aýdanymyzda, göz öňünde tutýarys.

05

Yhlas

Işgärlerimiz hünär ussatlygy we hyjuw gymmatlyklary bilen işleýärler.Gündelik iş wagtynda hemmämiz kompaniýanyň gyzyklanmalaryna ähmiýet berýäris we öz ýazgylarymyz üçin jogapkärçilik çekýäris.Önümçilik we eksport prosesiniň her bir baglanyşygyna üns berýäris.

06

Hyzmatdaşlyk

Hyzmatdaşlyk kompaniýamyzda däp bolan medeniýetdir.Işgärleriň her biri, topara ýetmek isleýär, bu ýerde maksada ýetmek üçin biri-birimiz bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Kärdeşlerimize kömek etmekden we kömek etmekden lezzet alýarys.

Kompaniýanyň esasy gymmatlyklary

01

Müşderi ünsi

Kompaniýamyzyň ösüşiniň müşderilerimiziň üstünliklerine baglydygyna düşünýäris.Şonuň üçin berkitme önümçiliginden başlap, satyn alyş prosedurasyna çenli, müşderilerimiziň talaplaryny kanagatlandyrmak we bazarynda has görnükli bolmagyna kömek etmek üçin müşderilere gönükdirilen syýasatlaryň toplumyna berk garaşýarys.

02

Innowasiýa

Kompaniýanyň ýaşamagynyň we ösüşiniň innowasiýa esaslanýandygyny bilýäris.Iň ýokary berkidiji öndüriji we üpjün ediji bolmak maksady bilen, berkitme bazaryndaky üýtgeşmeleri yzygiderli gözden geçirýäris we täze önümleri ösdürmäge üns berýäris.Halkara işewürligiň täze üýtgeşmeleri bilen ýüzbe-ýüz bolup, olary seljermek, hyzmatymyzy sazlamak we müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini etmeýäris.

03

Hünär ussatlygy

Hünär derejesi ýokary hilli önümlere, hünär ussatlygy bolsa ýeňiş sargytlaryna deňdir.Şeýlelik bilen bu ähli işgärler üçin berk düzgün.Işe başlamazdan ozal her bir işgär ýeterlik post okuwyny almaly we synagdan geçmeli.Hünärmen bolmak üçin her hepde işimizdäki ýalňyşlarymyzy görkezmeli.

04

Ynam

Professional berkitme kompaniýasy hökmünde müşderilerimiziň ynamyny ynam bilen gazanýarys.Wada berlişi ýaly berkidiji önümlerimizi we hyzmatymyzy hödürleýäris.Muny aýdanymyzda, göz öňünde tutýarys.

05

Yhlas

Işgärlerimiz hünär ussatlygy we hyjuw gymmatlyklary bilen işleýärler.Gündelik iş wagtynda hemmämiz kompaniýanyň gyzyklanmalaryna ähmiýet berýäris we öz ýazgylarymyz üçin jogapkärçilik çekýäris.Önümçilik we eksport prosesiniň her bir baglanyşygyna üns berýäris.

06

Hyzmatdaşlyk

Hyzmatdaşlyk kompaniýamyzda däp bolan medeniýetdir.Işgärleriň her biri, topara ýetmek isleýär, bu ýerde maksada ýetmek üçin biri-birimiz bilen hyzmatdaşlyk edýäris.Kärdeşlerimize kömek etmekden we kömek etmekden lezzet alýarys.

Kompaniýanyň taryhy

1994-nji ýylda döredilen “Qijing Manufacture Co., Ltd.” köp sanly Bolt, Nuts we beýleki berkitmeler bilen üpjün etmekde önümçilik bilen meşgullanýan, tanalýan kompaniýalaryň biridir. Biz elmydama müşderilerimize hakyky çemeleşip, hormatymyzy we ynamymyzy gazanmaga çalyşýarys. we içerki bazardaky ünsli hyzmat we ýokary hilli önümler.

Soňra 2011-nji ýylda, doly taýýarlykdan soň, daşary bazary öwrenmek üçin daşary söwda bölümini döretmegi makul bildik. On ýyldan gowrak tagalla etmek kyn, ýöne mynasyp.Has çalt eksport söwdasy babatynda bize baý tejribe berýär.Häzirki wagtda bazarymyz dünýäniň 50-den gowrak ýurduny we sebitini öz içine alýar.Ösüşimiziň müşderilerimiziň üstünliklerine baglydygyny bilýäris we ünsli hyzmatymyz bilen size yzygiderli goldaw bereris.

Näme üçin bizi saýlamaly?

Baý tejribe

On ýyldan gowrak çalt önümçilik we eksport tejribämiz bar.Müşderilerimiziň talaplaryny nädip kanagatlandyrmalydygyny bilýäris.Ygtybarly üpjün ediji hökmünde biz hem meseläni çözýäris.Müşderilerimize has çalt satyn almak wagtynda derwaýys meselelerine çözgüt tapmaga üstünlikli kömek etdik.

Şikaýatlar

Biziň kompaniýamyz ýokary tanalýan berkidiji önümleri hödürleýär we özboluşly müşderi hyzmaty düşünjelerini döredýär: hakyky, ünsli, täsirli we hünärmen.Ilkinji günden başlap, 50-den gowrak ýurtdan gelen müşderiler bilen berk we dowamly iş gatnaşyklaryny ýola goýduk, bize hiç hili arz-şikaýat gelmedi.

Qualityokary hilli önümler

Kompaniýamyzyň esasy gymmaty SÖALGI BIZI L DÜZGÜN.Önümçilik döwründe işçilerimiz çig mal satyn almakdan başlap, berkitme örtügine çenli her bir baglanyşyga üns berýärler we ähli önümler müşderimize gelmezden ozal synagdan geçirilmelidir.Biziň maksadymyz nol defekt.Bizi saýlanyňyzdan soň, önümlerimiziň garaşyşyňyzdan has ýokarydygyny görersiňiz.

Satuwdan soň hyzmat

Satuwdan soň, hyzmat toparymyz elmydama siziň bilen ýakyn aragatnaşyk saklaýar we elmydama hyzmatyňyzda dur.Biziň kepilligimiz gowşurylandan 12 aý soň.Önümlerimizde we hyzmatymyzda haýsydyr bir kemçilik bar bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.Biz olar bilen şertsiz işläris.

Gaplamak

zawod- (8)
zawod- (2)
zawod- (1)
zawod- (3)
zawod- (6)
zawod- (4)
zawod- (7)
zawod- (5)